Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Miljøkonflikter - generelt

Byudviklingen eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter af rumeligheder undgås i og omkring byerner Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder by. 
 

Miljøkonflikter 

Byudvikling eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter kan undgås. 
Infrastruturen løbende tilpasses nye tiltag. 

 

Konflikternes partner

Bolig og erhverv
Bolig og landbrug
Bolig og togforbindelser
Bolig og Motorveje
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser store landbrugsmaskiner)
Bolig og Færger
Bolig og flytrafik
Bolig og vindmøller -
Bolig og Varmeanlæg 
Bolig og store mobil- og el-master
Bolig og større fællesarealer
Bolig og vilde og tamme dyr
 

Rumligheder

Bolig og erhverv - Store fabrikker fylder meget i landskabet, men de skaber også mange arbejdspladser i lokalområdet. Når sådanne fabrikker lukker eller flytter til et andet område er der ganske tomt, med mindre en ny virksomhed kan overtage de tomme bygninger. Store tomme bygninger kan komme til at have indflydelse på byforskønnelsen. Det kan blive aktuelt i lokalområdet, da Simson Strong Tie har valgt at skifte beliggenheden ud og bygge ny fabrik i Gedved. Kørsel med tungtrafik kan også skab miljøkonflikter i forbindelse med mælkbil og transport af lastbiler til og fra virksomheder. 
Bolig og landbrug - Tykkere ydrevægge? større afstand mellem svinestalde og beboelse. Acceptere at kørsel af gylde når vinden blæser lugten væk fra boligområdet. Landbrugsmaskiner kan skabe miljøkonflikter under transportkørsel af produkter til og fra gården i nedsat hastighed i forhold til personbiler. Mælkbilen kan trods alt følge trafikken, men den kommer meget tidligt om morgenen, så den genere ikke videre trafikken. 
Bolig og togforbindelser - Tog larmer når de er store og tunge og består af metal. Tog larmer også inde i byen når de bremser ned inden de køre ind på togstationen.  
Bolig og Motorveje - Bilerne brøler afsted på de mange motorveje. Der er i skrivende stund ikke nogen motorveje i lokalområdet, men med change for en Kattegatbro så vil der måske komme en i lokalområdet. 
Bolig og tung trafik (lastbiler, busser store landbrugsmaskiner) - Indførsel af meget store lastbiler får bilisterne op at stå. De er gigastore. Ja men tænk så er der kun en lastbil og ikke 2 eller 3 mindre lastbiler på vejen. Store landbrugsmaskiner fylder meget på de danske veje herblandt mejetærkeren - ja men skæreboret på en mejetærsker kan tages af og fragtes bagefter traktoren. Store lastbiler kræver større veje at køre på. Placering af større svinefarme tæt på motorvejen og langt fra boligområdet så transport af gylde til biobrændselanlæg kan foregå hurtigt. Større svinefarme tæt på slagterierne. Transport af svine og køer med udluftning gennem taget i anhængeren. Større pendlerbusser hvor trykket er størst eks. mellem en mellemstor by og en større eller endnu en mellemstor by med uddannelsestilbud. Pendlerbusser mellem knudepunkter eller større transportstationer i form af færgehavne eller lufthavne. Store busser når behovet er for hurtigt at flytte mange mennesker fra et sted til et andet så belastningen på landenvejen mindskes og enkeltpersonkørsel minimeres. Miljøkonflikter mellem store busser og boliger i byerne i lokalområder, som ofte huser gamle huse. Disse gamle huse er ikke nær så lydtætte, som nyere huse. Fundamenterne på meget gamle huse kan risikere at skride ved gentagen kørsel af stor tung trafik gennem byer med meget gamle bygninger.  
Bolig og Færger - Det som fylder meget kan være den lange tætte kø af biler, som er kommet i land med færgen. Lokalområdet mærker til tider tæt trafik når Houfærgen lægger til og snart skal sejle. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller på land har vi ingen af endnu ej heller havvindmøller, men måske kunne vi i fremtiden få havvindmøller i horizonen. Vi må huske på at det er godt for miljøet og teknologien skaber danske arbejdspladser og export til udlandet. 
Bolig og store mobil og el-master - Store mobil- og el-master fylder meget i landskabet. Samtidig skal vi også huske på at med en bedre mobil-dækning skaber vi en bedre grobund for virksomheder i vores lokalområde og en bedre kommunikationsevne ud af til. Det giver også en større og bedre forbindelse til det danske sygehusstystem eller sagt på en anden måde bedre forbindelse til alarmcentralen. El-master har vi ikke i området, da ledningsføringen er i jorden. 
Bolig og Varmeanlæg - Et større kraftvarmeværk eller pumpestation har vi i skrivende stund ikke i lokalområdet. 
Bolig og større fællesarealer - Mange mennesker samlet. Større fællesarealer fylder meget i landskabet når der er fyldt på fællesarealet. Vi op til flere fællesarealer i lokalområdet, men det er med til at skabe et naturlig liv i byen. De sociale arrangementer der kommer til at ske på fællesarealet er med til at skabe nærværd og socialt arrangement for hvad der sker i byen. 
 

Sammenspil blandt lokalområdet og gerne længere ud, hvor miljøkonflikten opstår - dialog - nytænkning - innovation

Bolig og erhverv - Etablering af erhvervszoner. Erhvervszoner type 1 - Erhverv - behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Erhvervzoner type 2 for de erherv som støjer og lugter generende meget boligområder. Erhvervzoner type 3 - Erhverv uden behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Etablering af ringveje til lastbiler rundt om byerne. Placering af Erhver type 1 og 2 i udkanten af byen i et såkaldt industriområde. Erhverv type 3 i industiområde tættere boligområdet eller direkte forbindelse med boligområdet i gråzoneområdet mellem industriområdet og boligområdet. Disse erhver kan måske have behov for til- og frakørsel af post og varebiler. De pensionerende samt de hjemmegående er dem som er mest generende over for disse gener. De øvrige indbygere vil da være søgt væk fra boligområdet og hen på arbejdsområdet. 
Bolig og landbrug - Kunne der måske komme på tale om en aftale om kørsel eller transport af langsomkørende køretøjer foregår uden for spidsbelastningstidspunktet på landevejene. Langsomkørende køretøjer viser hensyn og holder ind på restepladser med jævne mellemrum ved lange køer bagved. Store mejetærsker kan høste meget korn på engang og dermed afkorte tiden, hvor de larmer. Kørsel på landevejen med landbrugsmaskinel kan med dialog måske foregå meget tidligt om morgen eller sent om aftenenen, hvor der ingen trafik er på vejen. Dog er det stadig behov for at skærehovedet transporteres bag mejetærskeren, da der stadig kan forekomme biler på vejen. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at skabe gode togforbindelser til vore byer. Offentligt forbindelser skaber nye transportmuligheder. Evt. letbaner ind gennem byerne. Større togstationer/togknudepunkter udenfor boligområder. 
Bolig og Motorveje - Vores behov og miljømæssig ønsketænkning, så vi hurtigere kan komme fra A til B og dermed skab hurtig forbindelse til de store Danske Byer. Byer med muligheder for uddannelse og job. El-biler støjer mindre. Dækproducenter bliver bedre til at kompensere for dækstøj. Motorveje der løbende bliver renoveret med nyt asfald er mindre støjende. Støjdæmpende foranstaltninger. Hovedveje som tilkørselveje i boligområder og motorveje i landzonerne.   
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser samt store landbrugsmaskiner) - Etablering af ringveje for lastbiler, minimere behovet for landbrugsmaskiner fra- og tilkørsel af landbrugsprodukter i byområder. Evt. Større bustationer udenfor boligområdet og omstigning til letbanen eller el-busser. Måske kunne der ved dialog fortælles eller oplyses hvornår landmanden larmer gennem facebook eller anden form for medie eller lokal købmand. I denne periode kunne der måske lukke vinduer, sove med ørepropper? 
Bolig og Færger - Vi ikke helt undvære færgeforbindelserne til de danske øer. Færger har brug for at bilerne kan komme hurtigt væk igen. Det vil dermed sige at der vil være behov for rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. Samarbejde med pendlerbusser og færgehavne eller pendlerbusser der samarbejder med færgehavne, togstationer og andre pendlerbusser. Boligfrie zoner i en given radius fra færgehavnen kan være en løsning. 
Bolig og flytrafik - Ligesom Færger så har vi et behov for at bilerene kan komme hurtigt væk igen. Det vil sige motorveje, rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. En lang tilkørsel bør undgåes. Dermed kan støj fra de mange biler minimeres også. Placering af lufthavne så langt væk fra boligområder som muligt eller omvendt at vi skaber boligfrie zoner i en given radius fra lufthavnen. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller er bæredygtig energikilde, det er en teknologi vi danskere kan tjene penge på. Eksportere i stor stil, så vi må finde en løsning på de støjgener, som boligejene frygter. Højere vindmøller kan de måske støje mindre da vingerne fysisk er længere væk fra boligområdet. Store vindmøller skaber problemer for flytrafikken, men advarselslamper kan advare fly om natten.  
Bolig og Varmeanlæg - Her er der tale om brændselsteknikken. Biobrændsel - lugtgener? Tungtrafik? Måske dialog med beboere til biobrændselanlæg. Afstande? Evt. Trafikløsninger der kan lede trafikken hurtig til- og fra området. Rundkørsel, motorvejsnet i nærheden?. 
Bolig og store el-master - Store el-master på vej væk hvis de ikke allerede er væk fra det danske landskab. Ledningsføring i jorden?  Odder Kommune - Miljøkonflikter
 

Siden er opdateret den 21-11-2021