Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Fauna et Grønt Danmarkskort

De danske smådyr i form af tudser og padder, laver og biller, insekter og sommerfugle, fugle og pattedyr har brug for hjælp. Byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev hjælper med til at skabet et grønt Danmarkskort øst for Odder. 

 

Fauna

Fauna rummer dyrelivet i og omkring os. Nogle gange så kan vi afgrænse fauna i et bestemt område. Eksempelvis Æbeløs fauna. Det er dyrelivet på Æbelø, som kun findes på Æbelø.
 

Bjerager
Dyngby
Boulstrup

Boulstrup har hængt 5 redekasser op langs gang- og cykelstien ved Boulstrup by, som de har modtaget af Lokalrådet. Boulstrup lokal har modtaget redekasserne af Odder Kommune. 


Neder Randlev

Neder Randlev har hængt 7 redekasser op i skovpartiet ved byens fællesareal. Den ene redekasse har Neder Randlev modtaget af Randlev Lokal. En anden redekasse har Odder Kommune sat op. De 5 øvrige redekasser har Neder Randlev skaffe ved hjælp af fondsmidler. 


Over Randlev

Randlev lokalråd har modtaget 4 redekasser til opsætning i forbindelse med byens fællesareal. Randlev lokalråd har modtaget 5 redekasser af Randlev lokalråd. Den ene redekasse har Randlev Lokalråd tilbydt Neder Randlev. 

 

Liste over særlige beskyttelse krævende arter. https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67157/Roedliste_90.pdf

Svampe. I Danmark er der fundet i alt 3.000 arter af svampe og 903 af disse er på listen over særlige beskyttelse krævende arter. 100 arter har ikke været set siden 1970. 151 arter anses for at være akut truede, 309 sårbare og 392 arter for sjældne. 

Laver. Der er fundet ca. 900 forskellige lavarter i Danmark, og 634 af disse er på listen over særlige beskyttelses krævende arter. 85 af disse er ikke fundet i dette århundrede. Blandt resten er 93 akut truede, 128 sårbare og 262 sjældne.
Karplanter. Karplanter omfatter blomsterplanter, nåletræer og karsporeplanter (bregner, padderokker og ulvefodsvækster). I Danmark er der fundet 2000 arter af karplanter. 261 arter er beskyttelse krævende arter. 21 menes at være forsvundet, 40 er akut truede og 123 er sjældne. 
Insekter. I Danmark findes der ca. 18.000 insekter, hvoraf biller, årevingede, tovingede og sommerfugle er en del tilhørende under Insekter. 

Døgnfluer. I Danmark er der fundet 39 døgnfluer arter og af dem er 26 på den røde liste af beskyttelse krævende arter. 12 er akut truede og 8 arter er sjældne. 1 art findes kun i Danmark og i Polen. Den kræver fokus. 

Slør vinger. I Danmark findes der 25 arter og af disse er 17 beskyttelse krævende. 3 arter er forsvundet og 5 arter er akut truede. 9 arter er sårbare og kræver særlig hensyn, hvis de i fremtiden skal findes i Danmark. 
Vårfluer. I Danmark er der fundet 166 arter af vårfluer og af dem er 61 beskyttelse krævende arter. 1 art er forsvundet af Danmark. 8 er måske forsvundet. 7 arter er akut truede og 11 er sårbare. 30 arter er sjældne.  4 arter er særligt hensynskrævende. 
Biller. 3600 arter af biller i Danmark. 80 er på listen af beskyttelse krævende arter. 1074 er særligt beskyttelse krævende arter. 148 arter regnes for at være forsvundet. 121 er akut truede, 292 er sårbare og 291 er sjældne. 
Dagsommerfugle. 93 arter af dagsommerfugle i Danmark. 17 tilfældige til flyvere ikke hjemmehørende. 28 opført som særligt beskyttelse krævende arter. 8 arter er forsvundet. 68 arter yngler i landet eller kommer regelmæssigt trækkende hertil. Af disse er 5 akut truede, 13 sårbare og 2 sjældne.
Køllesværmere. 8 arter findes i Danmark. Alle er opført som beskyttelse krævende arter. 1 art er ikke fundet i Danmark siden 1911. 7 arter yngler i Danmark. Alle er sårbare. 
Kvægmyg. I Danmark findes der 23 arter af kvægmyg. På Bornholm findes der yderligere 2 arter. 10 arter er opført som beskyttelse krævende arter. Ingen er tilsyneladende forsvundet ud af Danmark. 4 arter er akut truede, 4 sårbare og 2 særligt hensynskrævende. 1 art er Danmark ansvar for artens opretholdelse, da den kun findes her. 
Fisk. 1850 arter af fisk er registreret i Danmark. 37 af disse hjemmehørende af ferskvandsfisk. 7 arter er indførte og udsatte eller undslupne fra Dambrug. 220 arter af saltvandsfisk. Hvoraf 110 arter ikke yngler i Danmark, som dermed betragtes som sjældne gæster. 21 arter er beskyttelse krævende arter. 4 arter er forsvundet af Danmark 3 er akut truede, 3 sårbare og 5 sjældne arter. 6 arter er særligt ansvarskrævende.   
Padder. I Danmark findes der 14 arter af padder. 14 anses som beskyttelse krævende. Ingen arter er såfremt forsvundet ud af landet endnu. 1 art er akut truede, 3 arter er sårbare, 1 art sjælden og 9 arter særlig hensynskrævende. 

Krybdyr. I Danmark findes der 7 krybdyrarter. 3 er beskyttelse krævende. 2 kan være forsvundet. 

Fugle. I Danmark findes der 415 fuglearter. 209 arter er ynglende. Regelmæssigt ynglende er 185 arter. En stor del vandfuglearter er Danmark en del af arternes livscyklus. Danmark er særligt ansvar for beskyttende over for disse arter. 97 fuglearter er beskyttelse krævende. 14 vurderes at være forsvundet som ynglefugl i Danmark. 1 yderligere anset også for at være forsvundet som ynglefugl. 11 er akut truede fuglearter, 7 arter er sårbare og 36 er sjældne. 16 fuglearter er særligt hensynskrævende og 14 er særlig ansvarskrævende.  
Pattedyr. Der findes omkring 50 vildtlevende pattedyrarter ynglende i Danmark. Dertil findes en række arter som mere eller mindre optræder hyppigt i Danmark, men ikke som ynglende gæster. En række udsatte eller undslupne arter der har kunnet klare sig i den Danske natur. 19 arter er på listen over beskyttelse krævende arter, 1 akut truede og særligt ansvarskrævende. 

 

 

Odder kommune - Grønt Danmarkskort Odder kommune - Natur og potentiel natur FN´s Verdensmål: 15: Livet på land FN´s Verdensmål: 14: Livet i havet  

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  
 

Skriv en komentar til Fauna et Grønt Danmarkskort

Siden er opdateret den 20-11-2021